خرید یورو در ارمنستان

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ararat
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Ararat تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Armavir
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Armavir تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vayoc Jor
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Vayoc Jor تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Syunik'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Syunik' تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Aragacotn
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Aragacotn تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lory
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Lory تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vayoc Jor
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Vayoc Jor تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vayoc Jor
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Vayoc Jor تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید یورو در ارمنستان به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یورو در ارمنستان در استانهای مختلف شامل Aragacotn ، Ararat ، Armavir ، Erevan ، Gegarkunik' ، Kotayk' ، Lory ، Sirak ، Syunik' ، Tavus و Vayoc Jor را ببینید