خرید دلار در پرو

خرید دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madre de Dios
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Madre de Dios تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ayacucho
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Ayacucho تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Amazonas
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Amazonas تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madre de Dios
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Madre de Dios تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Piura
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Piura تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Libertad
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان La Libertad تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

خرید دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در پرو در استانهای مختلف شامل Amazonas ، Ancash ، Apurímac ، Arequipa ، Ayacucho ، Cajamarca ، Cusco ، El Callao ، Huancavelica ، Huánuco ، Ica ، Junín ، La Libertad ، Lambayeque ، Lima ، Loreto ، Madre de Dios ، Moquegua ، Municipalidad Metropolitana de Lima ، Pasco ، Piura ، Puno ، San Martín ، Tacna ، Tumbes و Ucayali را ببینید