ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۱۵۰۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Erevan
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Erevan تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۱۰۴۸۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Syunik'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۴۸۸۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Syunik' تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۳۹۳۳۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gegarkunik'
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۳۹۳۳۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Gegarkunik' تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۵۲۴۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۵۲۴۴۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

ارسال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۷۸۶۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sirak
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۸۶۶۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Sirak تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۲۶۲۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vayoc Jor
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۲۶۲۲۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Vayoc Jor تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

انتقال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۷۸۶۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tavus
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۷۸۶۶۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Tavus تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۹۱۷۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lory
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۹۱۷۷۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Lory تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

ارسال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۶۵۵۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۵۵۵۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۵۲۴۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۵۲۴۴۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

حواله درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۲۶۲۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tavus
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۶۲۲۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Tavus تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۶۵۵۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Erevan
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۶۵۵۵۰۰ درام ارمنستان بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Erevan تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران دریافت می کنم.

ارسال درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۵۲۴۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۲۴۴۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۲۶۲۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۶۲۲۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

تبدیل درام ارمنستان در ارمنستان به مقدار ۲۶۲۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۶۲۲۰۰ درام ارمنستان بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله درام ارمنستان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش درام ارمنستان در ارمنستان در استانهای مختلف شامل Aragacotn ، Ararat ، Armavir ، Erevan ، Gegarkunik' ، Kotayk' ، Lory ، Sirak ، Syunik' ، Tavus و Vayoc Jor را ببینید