ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل یوان در چین

تبدیل یوان در چین به مقدار ۱۳۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۱۳۳۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

تبدیل یوان در چین به مقدار ۱۱۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۱۴۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال یوان در چین به مقدار ۱۵۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tianjin Shi
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۵۲۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Tianjin Shi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

تبدیل یوان در چین به مقدار ۱۳۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Xizang Zizhiqu
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۳۳۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Xizang Zizhiqu تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال یوان در چین به مقدار ۳۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۸۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال یوان در چین به مقدار ۱۵۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Shanghai Shi
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۵۲۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Shanghai Shi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل پرداخت می کنم.

تبدیل یوان در چین به مقدار ۳۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۸۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال یوان در چین به مقدار ۲۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۲۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یوان در چین به مقدار ۱۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۹۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله یوان در چین به مقدار ۱۳۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hong Kong SAR
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۳۳۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Hong Kong SAR تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

ارسال یوان در چین به مقدار ۱۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Anhui Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۹۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Anhui Sheng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یوان در چین به مقدار ۳۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Taiwan Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۸۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Taiwan Sheng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال یوان در چین به مقدار ۱۳۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Taiwan Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۳۳۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Taiwan Sheng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال یوان در چین به مقدار ۷۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۱۰۰ یوان بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یوان در چین به مقدار ۳۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Taiwan Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۸۰۰ یوان بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Taiwan Sheng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یوان در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یوان در چین در استانهای مختلف شامل Anhui Sheng ، Beijing Shi ، Chongqing Shi ، Fujian Sheng ، Gansu Sheng ، Guangdong Sheng ، Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ، Guizhou Sheng ، Hainan Sheng ، Hebei Sheng ، Heilongjiang Sheng ، Henan Sheng ، Hong Kong SAR ، Hubei Sheng ، Hunan Sheng ، Jiangsu Sheng ، Jiangxi Sheng ، Jilin Sheng ، Liaoning Sheng ، Macao SAR ، Nei Mongol Zizhiqu ، Ningxia Huizi Zizhiqu ، Qinghai Sheng ، Shaanxi Sheng ، Shandong Sheng ، Shanghai Shi ، Shanxi Sheng ، Sichuan Sheng ، Taiwan Sheng ، Tianjin Shi ، Xinjiang Uygur Zizhiqu ، Xizang Zizhiqu ، Yunnan Sheng و Zhejiang Sheng را ببینید