ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل یورو در چین

انتقال یورو در چین به مقدار ۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال یورو در چین به مقدار ۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gansu Sheng
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Gansu Sheng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۱۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Qinghai Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Qinghai Sheng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۲۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hebei Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Hebei Sheng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

انتقال یورو در چین به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Shanghai Shi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Shanghai Shi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال یورو در چین به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله یورو در چین به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Macao SAR
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Macao SAR تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

ارسال یورو در چین به مقدار ۱۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

حواله یورو در چین به مقدار ۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sichuan Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Sichuan Sheng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۱۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله یورو در چین به مقدار ۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hubei Sheng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت حضوری در استان Hubei Sheng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در چین به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در چین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یورو در چین در استانهای مختلف شامل Anhui Sheng ، Beijing Shi ، Chongqing Shi ، Fujian Sheng ، Gansu Sheng ، Guangdong Sheng ، Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ، Guizhou Sheng ، Hainan Sheng ، Hebei Sheng ، Heilongjiang Sheng ، Henan Sheng ، Hong Kong SAR ، Hubei Sheng ، Hunan Sheng ، Jiangsu Sheng ، Jiangxi Sheng ، Jilin Sheng ، Liaoning Sheng ، Macao SAR ، Nei Mongol Zizhiqu ، Ningxia Huizi Zizhiqu ، Qinghai Sheng ، Shaanxi Sheng ، Shandong Sheng ، Shanghai Shi ، Shanxi Sheng ، Sichuan Sheng ، Taiwan Sheng ، Tianjin Shi ، Xinjiang Uygur Zizhiqu ، Xizang Zizhiqu ، Yunnan Sheng و Zhejiang Sheng را ببینید