ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل یورو در نپال

انتقال یورو در نپال به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madhyamanchal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Madhyamanchal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال یورو در نپال به مقدار ۲۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pashchimanchal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Pashchimanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در نپال به مقدار ۱۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sudur Pashchimanchal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Sudur Pashchimanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله یورو در نپال به مقدار ۲۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در نپال به مقدار ۱۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یورو در نپال به مقدار ۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال یورو در نپال به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sudur Pashchimanchal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Sudur Pashchimanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در نپال به مقدار ۲۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madhyamanchal
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Madhyamanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

ارسال یورو در نپال به مقدار ۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در نپال به مقدار ۶۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madhya Pashchimanchal
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Madhya Pashchimanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در نپال به مقدار ۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Purwanchal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Purwanchal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال یورو در نپال به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یورو در نپال به مقدار ۲۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یورو در نپال به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Purwanchal
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت حضوری در استان Purwanchal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

ارسال یورو در نپال به مقدار ۶۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در نپال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یورو در نپال در استانهای مختلف شامل Madhya Pashchimanchal ، Madhyamanchal ، Pashchimanchal ، Purwanchal و Sudur Pashchimanchal را ببینید