ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل یورو در آفریقای جنوبی

حواله یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern Cape
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Northern Cape تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

انتقال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

حواله یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern Cape
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Northern Cape تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

انتقال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

انتقال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North-West
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان North-West تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Limpopo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Limpopo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

ارسال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gauteng
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Gauteng تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

حواله یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern Cape
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Northern Cape تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western Cape
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Western Cape تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال یورو در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North-West
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان North-West تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش یورو در آفریقای جنوبی در استانهای مختلف شامل Eastern Cape ، Free State ، Gauteng ، Kwazulu-Natal ، Limpopo ، Mpumalanga ، North-West ، Northern Cape و Western Cape را ببینید