ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار

حواله دلار در ایران به مقدار ۱۰۰۰ به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۵۰۰۰۰ به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان Syddanmark
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۵۰۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Syddanmark تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gelderland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Gelderland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در مکزیک به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در مکزیک به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در شیلی به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

انتقال دلار در گینه به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در گینه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ایتالیا به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در جمهوری چک به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در جمهوری چک به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در گرجستان به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در ایران به مقدار ۱۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان یزد
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان یزد تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

تبدیل دلار در سودان به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sharq Dārfūr
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در سودان به صورت حضوری در استان Sharq Dārfūr تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در بلاروس به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

حواله دلار در هند به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در قزاقستان به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در قزاقستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله دلار در اوگاندا به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Northern تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.