ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در ارمنستان

حواله دلار در ارمنستان به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Armavir
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Armavir تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Syunik'
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Syunik' تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله دلار در ارمنستان به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sirak
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Sirak تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

حواله دلار در ارمنستان به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lory
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Lory تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ararat
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Ararat تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۳۰۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در ارمنستان به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vayoc Jor
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Vayoc Jor تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در ارمنستان به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

حواله دلار در ارمنستان به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Syunik'
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Syunik' تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در ارمنستان به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gegarkunik'
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در ارمنستان به صورت حضوری در استان Gegarkunik' تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در ارمنستان در استانهای مختلف شامل Aragacotn ، Ararat ، Armavir ، Erevan ، Gegarkunik' ، Kotayk' ، Lory ، Sirak ، Syunik' ، Tavus و Vayoc Jor را ببینید