ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در بورکینافاسو

تبدیل دلار در بورکینافاسو به مقدار ۳۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Boucle du Mouhoun
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Boucle du Mouhoun تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در بورکینافاسو به مقدار ۲۱۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Centre
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Centre تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hauts-Bassins
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Hauts-Bassins تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در بورکینافاسو به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

انتقال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۱۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در بورکینافاسو به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Centre
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Centre تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hauts-Bassins
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Hauts-Bassins تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

حواله دلار در بورکینافاسو به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sahel
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Sahel تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

انتقال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sud-Ouest
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Sud-Ouest تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در بورکینافاسو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sahel
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Sahel تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در بورکینافاسو به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Boucle du Mouhoun
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در بورکینافاسو به صورت حضوری در استان Boucle du Mouhoun تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در بورکینافاسو در استانهای مختلف شامل Boucle du Mouhoun ، Cascades ، Centre ، Centre-Est ، Centre-Nord ، Centre-Ouest ، Centre-Sud ، Est ، Hauts-Bassins ، Nord ، Plateau-Central ، Sahel و Sud-Ouest را ببینید