ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در کانادا

انتقال دلار در کانادا به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کانادا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال دلار در کانادا به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Manitoba
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Manitoba تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در کانادا به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Newfoundland and Labrador
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Newfoundland and Labrador تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کانادا به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Saskatchewan
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Saskatchewan تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در کانادا به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان British Columbia
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان British Columbia تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال دلار در کانادا به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ontario
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Ontario تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

ارسال دلار در کانادا به مقدار ۶۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Alberta
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Alberta تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

حواله دلار در کانادا به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کانادا به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ontario
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Ontario تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در کانادا به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Newfoundland and Labrador
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Newfoundland and Labrador تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

ارسال دلار در کانادا به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ontario
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Ontario تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در کانادا به مقدار ۲۱۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Manitoba
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Manitoba تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کانادا به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در کانادا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کانادا به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در کانادا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

حواله دلار در کانادا به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Yukon Territory
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کانادا به صورت حضوری در استان Yukon Territory تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در کانادا در استانهای مختلف شامل Alberta ، British Columbia ، Manitoba ، New Brunswick ، Newfoundland and Labrador ، Northwest Territories ، Nova Scotia ، Nunavut ، Ontario ، Prince Edward Island ، Quebec ، Saskatchewan و Yukon Territory را ببینید