ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در کوبا

حواله دلار در کوبا به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pinar del Rio
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Pinar del Rio تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

حواله دلار در کوبا به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Matanzas
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Matanzas تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در کوبا به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Santiago de Cuba
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Santiago de Cuba تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در کوبا به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کوبا به مقدار ۱۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

حواله دلار در کوبا به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در کوبا به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Isla de la Juventud
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Isla de la Juventud تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در کوبا به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Habana
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان La Habana تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کوبا به مقدار ۲۱۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در کوبا به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Villa Clara
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Villa Clara تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در کوبا به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در کوبا به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Holguín
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Holguín تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کوبا به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کوبا به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ciego de Ávila
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Ciego de Ávila تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کوبا به مقدار ۳۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Holguín
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Holguín تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در کوبا در استانهای مختلف شامل Camagüey ، Ciego de Ávila ، Cienfuegos ، Ciudad de La Habana ، Granma ، Guantánamo ، Holguín ، Isla de la Juventud ، La Habana ، Las Tunas ، Matanzas ، Pinar del Rio ، Sancti Spíritus ، Santiago de Cuba و Villa Clara را ببینید