ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در دانمارک

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۵۰۰۰۰ به نرخ توافقی

تماس
دریافت ارز: حضوری استان Syddanmark
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۵۰۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Syddanmark تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال دلار در دانمارک به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nordjylland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Nordjylland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در دانمارک به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hovedstaden
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Hovedstaden تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در دانمارک به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

انتقال دلار در دانمارک به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sjælland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Sjælland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hovedstaden
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Hovedstaden تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hovedstaden
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Hovedstaden تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Syddanmark
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Syddanmark تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

حواله دلار در دانمارک به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hovedstaden
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Hovedstaden تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در دانمارک به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Midtjylland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Midtjylland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در دانمارک به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در دانمارک به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hovedstaden
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در دانمارک به صورت حضوری در استان Hovedstaden تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در دانمارک به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در دانمارک به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در دانمارک در استانهای مختلف شامل Hovedstaden ، Midtjylland ، Nordjylland ، Sjælland و Syddanmark را ببینید