ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در فنلاند

ارسال دلار در فنلاند به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kainuu
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Kainuu تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در فنلاند به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Päijät-Häme
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Päijät-Häme تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله دلار در فنلاند به مقدار ۱۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فنلاند به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

ارسال دلار در فنلاند به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در فنلاند به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kymenlaakso
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Kymenlaakso تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

ارسال دلار در فنلاند به مقدار ۳۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Savo
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Savo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

حواله دلار در فنلاند به مقدار ۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

ارسال دلار در فنلاند به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

انتقال دلار در فنلاند به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pohjois-Pohjanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Pohjois-Pohjanmaa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

ارسال دلار در فنلاند به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

حواله دلار در فنلاند به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kainuu
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Kainuu تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در فنلاند به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

تبدیل دلار در فنلاند به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فنلاند به مقدار ۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در فنلاند در استانهای مختلف شامل Ahvenanmaan maakunta ، Etelä-Karjala ، Etelä-Pohjanmaa ، Etelä-Savo ، Kainuu ، Kanta-Häme ، Keski-Pohjanmaa ، Keski-Suomi ، Kymenlaakso ، Lappi ، Päijät-Häme ، Pirkanmaa ، Pohjanmaa ، Pohjois-Karjala ، Pohjois-Pohjanmaa ، Pohjois-Savo ، Satakunta ، Uusimaa و Varsinais-Suomi را ببینید