ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در فرانسه

تبدیل دلار در فرانسه به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

حواله دلار در فرانسه به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فرانسه به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فرانسه به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bourgogne-Franche-Comté
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Bourgogne-Franche-Comté تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در فرانسه به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Auvergne-Rhône-Alpes
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Auvergne-Rhône-Alpes تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در فرانسه به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در فرانسه به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Auvergne-Rhône-Alpes
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Auvergne-Rhône-Alpes تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در فرانسه به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Guadeloupe
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Guadeloupe تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در فرانسه به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فرانسه به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Saint-Barthélemy
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Saint-Barthélemy تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در فرانسه به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در فرانسه به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

حواله دلار در فرانسه به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Saint-Barthélemy
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Saint-Barthélemy تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در فرانسه به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در فرانسه به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

ارسال دلار در فرانسه به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Normandie
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فرانسه به صورت حضوری در استان Normandie تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در فرانسه در استانهای مختلف شامل Auvergne-Rhône-Alpes ، Bourgogne-Franche-Comté ، Bretagne ، Centre-Val de Loire ، Clipperton ، Corse ، Grand-Est ، Guadeloupe ، Guyane ، Hauts-de-France ، Île-de-France ، La Réunion ، Martinique ، Mayotte ، Normandie ، Nouvelle-Aquitaine ، Nouvelle-Calédonie ، Occitanie ، Pays-de-la-Loire ، Polynésie française ، Provence-Alpes-Côte-d’Azur ، Saint-Barthélemy ، Saint-Martin ، Saint-Pierre-et-Miquelon ، Terres australes françaises و Wallis-et-Futuna را ببینید