ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در هند

انتقال دلار در هند به مقدار ۱۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

حواله دلار در هند به مقدار ۲۱۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در هند به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در هند به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

حواله دلار در هند به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nagaland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Nagaland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در هند به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bihar
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Bihar تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هند به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madhya Pradesh
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Madhya Pradesh تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در هند به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Puducherry
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Puducherry تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

انتقال دلار در هند به مقدار ۲۲۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۲۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

تبدیل دلار در هند به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

حواله دلار در هند به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Odisha
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Odisha تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هند به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uttar Pradesh
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Uttar Pradesh تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در هند به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gujarat
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Gujarat تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

حواله دلار در هند به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Andaman and Nicobar Islands
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Andaman and Nicobar Islands تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هند به مقدار ۳۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در هند در استانهای مختلف شامل Andaman and Nicobar Islands ، Andhra Pradesh ، Arunachal Pradesh ، Assam ، Bihar ، Chandigarh ، Chhattisgarh ، Dadra and Nagar Haveli ، Daman and Diu ، Delhi ، Goa ، Gujarat ، Haryana ، Himachal Pradesh ، Jammu and Kashmir ، Jharkhand ، Karnataka ، Kerala ، Lakshadweep ، Madhya Pradesh ، Maharashtra ، Manipur ، Meghalaya ، Mizoram ، Nagaland ، Odisha ، Puducherry ، Punjab ، Rajasthan ، Sikkim ، Tamil Nadu ، Telangana ، Tripura ، Uttar Pradesh ، Uttarakhand و West Bengal را ببینید