ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در کره شمالی

ارسال دلار در کره شمالی به مقدار ۳۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

ارسال دلار در کره شمالی به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کره شمالی به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kangwŏn-do
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Kangwŏn-do تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کره شمالی به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کره شمالی به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در کره شمالی به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در کره شمالی به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Chagang-do
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Chagang-do تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در کره شمالی به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کره شمالی به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در کره شمالی به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در کره شمالی به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kangwŏn-do
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Kangwŏn-do تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

انتقال دلار در کره شمالی به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kangwŏn-do
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Kangwŏn-do تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

انتقال دلار در کره شمالی به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در کره شمالی به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-bukto
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-bukto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کره شمالی به مقدار ۱۵۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-bukto
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-bukto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در کره شمالی در استانهای مختلف شامل Chagang-do ، Hamgyŏng-bukto ، Hamgyŏng-namdo ، Hwanghae-bukto ، Hwanghae-namdo ، Kangwŏn-do ، Nasŏn ، P’yŏngan-bukto ، P’yŏngan-namdo ، P’yŏngyang و Yanggang-do را ببینید