ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در کویت

ارسال دلار در کویت به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Jahrrā’
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Al Jahrrā’ تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۲۷۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در کویت به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Ahmadi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Al Ahmadi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در کویت به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در کویت به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Kuwayt
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Al Kuwayt تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در کویت به مقدار ۱۸۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hawallī
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Hawallī تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در کویت به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Ahmadi
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Al Ahmadi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

حواله دلار در کویت به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در کویت به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hawallī
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Hawallī تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

ارسال دلار در کویت به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Farwānīyah
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت حضوری در استان Al Farwānīyah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

ارسال دلار در کویت به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کویت به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در کویت در استانهای مختلف شامل Al Ahmadi ، Al Farwānīyah ، Al Jahrrā’ ، Al Kuwayt ، Hawallī و Mubārak al Kabīr را ببینید