ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در هلند

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Saba
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Saba تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هلند به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sint Maarten
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Sint Maarten تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران دریافت می کنم.

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

حواله دلار در هلند به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هلند به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در هلند به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Noord-Brabant
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Noord-Brabant تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در هلند به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Noord-Brabant
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Noord-Brabant تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Noord-Brabant
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Noord-Brabant تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در هلند به مقدار ۱۸۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bonaire
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Bonaire تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

ارسال دلار در هلند به مقدار ۱۸۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

حواله دلار در هلند به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در هلند به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Noord-Holland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Noord-Holland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در هلند به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gelderland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Gelderland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در هلند به مقدار ۶۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Groningen
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در هلند به صورت حضوری در استان Groningen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در هلند در استانهای مختلف شامل Aruba ، Bonaire ، Curaçao ، Drenthe ، Flevoland ، Friesland ، Gelderland ، Groningen ، Limburg ، Noord-Brabant ، Noord-Holland ، Overijssel ، Saba ، Sint Eustatius ، Sint Maarten ، Utrecht ، Zeeland و Zuid-Holland را ببینید