ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در پرو

ارسال دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در پرو به مقدار ۹۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Junín
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Junín تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

انتقال دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Loreto
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Loreto تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lambayeque
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Lambayeque تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در پرو به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Libertad
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان La Libertad تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

انتقال دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در پرو به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان San Martín
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان San Martín تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

انتقال دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cusco
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Cusco تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در پرو به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Puno
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Puno تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال دلار در پرو به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

حواله دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در پرو به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Junín
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در پرو به صورت حضوری در استان Junín تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در پرو به مقدار ۱۲۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پرو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در پرو در استانهای مختلف شامل Amazonas ، Ancash ، Apurímac ، Arequipa ، Ayacucho ، Cajamarca ، Cusco ، El Callao ، Huancavelica ، Huánuco ، Ica ، Junín ، La Libertad ، Lambayeque ، Lima ، Loreto ، Madre de Dios ، Moquegua ، Municipalidad Metropolitana de Lima ، Pasco ، Piura ، Puno ، San Martín ، Tacna ، Tumbes و Ucayali را ببینید