ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در سنگال

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در سنگال به مقدار ۳۰۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Thiès
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت حضوری در استان Thiès تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در سنگال به مقدار ۲۷۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۷۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۱۲۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۳۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tambacounda
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت حضوری در استان Tambacounda تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۱۵۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۲۷۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kaolack
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت حضوری در استان Kaolack تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kaolack
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت حضوری در استان Kaolack تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۲۴۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kaffrine
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت حضوری در استان Kaffrine تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۶۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

انتقال دلار در سنگال به مقدار ۳۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سنگال به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سنگال به مقدار ۳۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگال به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در سنگال در استانهای مختلف شامل Dakar ، Diourbel ، Fatick ، Kaffrine ، Kaolack ، Kédougou ، Kolda ، Louga ، Matam ، Saint-Louis ، Sédhiou ، Tambacounda ، Thiès و Ziguinchor را ببینید