ارسال ، حواله ، انتقال و تبدیل دلار در سوئد

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۳۰۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سوئد به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

تبدیل دلار در سوئد به مقدار ۲۱۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۳۰۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Stockholms län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Stockholms län تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۲۱۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۱۲۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

تبدیل دلار در سوئد به مقدار ۹۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uppsala län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Uppsala län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله دلار در سوئد به مقدار ۲۴۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gävleborgs län
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Gävleborgs län تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

ارسال دلار در سوئد به مقدار ۳۰۰

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kalmar län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Kalmar län تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله دلار در سوئد به مقدار ۲۷۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Västmanlands län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Västmanlands län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال دلار در سوئد به مقدار ۲۴۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Skåne län
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Skåne län تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

انتقال دلار در سوئد به مقدار ۹۰۰ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در سوئد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

حواله دلار در سوئد به مقدار ۱۵۰۰ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Blekinge län
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در سوئد به صورت حضوری در استان Blekinge län تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در سوئد در استانهای مختلف شامل Blekinge län ، Dalarnas län ، Gävleborgs län ، Gotlands län ، Hallands län ، Jämtlands län ، Jönköpings län ، Kalmar län ، Kronobergs län ، Norrbottens län ، Örebro län ، Östergötlands län ، Skåne län ، Södermanlands län ، Stockholms län ، Uppsala län ، Värmlands län ، Västerbottens län ، Västernorrlands län ، Västmanlands län و Västra Götalands län را ببینید