فروش دلار استرالیا در استرالیا

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۰۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tasmania
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۲۰۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Tasmania تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۴۰۰۰ دلار استرالیا

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۳۲۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان New South Wales
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۳۲۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان New South Wales تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۴۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Australian Capital Territory
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۴۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Australian Capital Territory تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار استرالیا به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۱۶۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان South Australia
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان South Australia تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۳۶۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Queensland
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۳۶۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Queensland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۴۰۰ دلار استرالیا

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۰۰۰ دلار استرالیا

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Victoria
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۰۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Victoria تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۴۰۰ دلار استرالیا به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۸۰۰ دلار استرالیا به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۱۴۰۰۰ دلار استرالیا

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۴۰۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۸۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان New South Wales
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۸۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان New South Wales تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار استرالیا در استرالیا به مقدار ۲۴۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Queensland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Queensland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار استرالیا در استرالیا در استانهای مختلف شامل Australian Capital Territory ، New South Wales ، Northern Territory ، Queensland ، South Australia ، Tasmania ، Victoria و Western Australia را ببینید