فروش رینگت مالزی

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۱۱۰۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۱۰۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۵۵۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۵۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۹۹۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان آذربایجان شرقی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۹۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۳۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۳۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در مالزی به مقدار ۹۹۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pahang
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۹۹۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Pahang تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۸۸۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۸۸۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۱۱۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان خراسان شمالی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۱۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان خراسان شمالی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان فارس
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان فارس تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۲۰۰۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان تهران
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان تهران تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در مالزی به مقدار ۶۶۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۶۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در مالزی به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kedah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Kedah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در مالزی به مقدار ۷۷۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Terengganu
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۷۷۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت حضوری در استان Terengganu تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۳۳۰۰ رینگت مالزی به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان هرمزگان
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۳۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان هرمزگان تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در مالزی به مقدار ۲۲۰۰ رینگت مالزی به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۲۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در مالزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش رینگت مالزی در ایران به مقدار ۳۳۰۰ رینگت مالزی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان یزد
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۳۳۰۰ رینگت مالزی بفروشم و آن را در ایران به صورت حضوری در استان یزد تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل رینگت مالزی در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.