فروش دلار در قطر

فروش دلار در قطر به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Umm Salal
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Umm Salal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Umm Salal
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Umm Salal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az̧ Z̧a‘āyin
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Az̧ Z̧a‘āyin تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ad Dawhah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Ad Dawhah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۴۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Wakrah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Al Wakrah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Umm Salal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Umm Salal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az̧ Z̧a‘āyin
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Az̧ Z̧a‘āyin تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در قطر به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Al Khawr wa adh Dhakhīrah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در قطر در استانهای مختلف شامل Ad Dawhah ، Al Khawr wa adh Dhakhīrah ، Al Wakrah ، Ar Rayyan ، Ash Shamal ، Az̧ Z̧a‘āyin و Umm Salal را ببینید