فروش دلار در رواندا

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nord
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Nord تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouest
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ouest تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Est
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Est تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nord
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Nord تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sud
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Sud تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouest
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ouest تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ville de Kigali
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ville de Kigali تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouest
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ouest تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

فروش دلار در رواندا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در رواندا در استانهای مختلف شامل Est ، Nord ، Ouest ، Sud و Ville de Kigali را ببینید