فروش دلار در آفریقای جنوبی

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western Cape
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Western Cape تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Limpopo
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Limpopo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Free State
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Free State تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern Cape
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Northern Cape تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mpumalanga
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Mpumalanga تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۰۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kwazulu-Natal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Kwazulu-Natal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gauteng
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Gauteng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North-West
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان North-West تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Free State
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Free State تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gauteng
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Gauteng تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Limpopo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت حضوری در استان Limpopo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

فروش دلار در آفریقای جنوبی به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در آفریقای جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش دلار در آفریقای جنوبی در استانهای مختلف شامل Eastern Cape ، Free State ، Gauteng ، Kwazulu-Natal ، Limpopo ، Mpumalanga ، North-West ، Northern Cape و Western Cape را ببینید