حواله ، ارسال و انتقال پول از آنگولا به ایران

انتقال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Uíge
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Uíge تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lunda Norte
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Lunda Norte تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bengo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Bengo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lunda Norte
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Lunda Norte تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Moxico
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Moxico تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

حواله پول از آنگولا به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lunda Norte
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Lunda Norte تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از آنگولا به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Namibe
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Namibe تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

ارسال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Zaire
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Zaire تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آنگولا و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آنگولا و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در آنگولا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از آنگولا به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Huambo
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آنگولا به صورت حضوری در استان Huambo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در آنگولا در استانهای مختلف شامل Bengo ، Benguela ، Bié ، Cabinda ، Cuando-Cubango ، Cuanza Norte ، Cuanza Sul ، Cunene ، Huambo ، Huíla ، Luanda ، Lunda Norte ، Lunda Sul ، Malange ، Moxico ، Namibe ، Uíge و Zaire را ببینید