حواله ، ارسال و انتقال پول از استرالیا به ایران

ارسال پول از استرالیا به ایران به مقدار ۳۲۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۳۲۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

حواله پول از استرالیا به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tasmania
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Tasmania تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

حواله پول از استرالیا به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار استرالیا به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان South Australia
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار استرالیا بخرم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان South Australia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

ارسال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از استرالیا به ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tasmania
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Tasmania تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از استرالیا به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Queensland
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Queensland تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

ارسال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۳۶۰۰ دلار استرالیا به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان South Australia
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۳۶۰۰ دلار استرالیا بخرم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان South Australia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

حواله پول در استرالیا و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Victoria
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Victoria تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از استرالیا به ایران به مقدار ۳۲۰۰ دلار استرالیا

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان New South Wales
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۳۲۰۰ دلار استرالیا بفروشم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان New South Wales تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

انتقال پول از استرالیا به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در استرالیا و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tasmania
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در استرالیا به صورت حضوری در استان Tasmania تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

انتقال پول در استرالیا و ایران به مقدار ۱۶۰۰ دلار استرالیا به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ دلار استرالیا بخرم و آن را در استرالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار استرالیا در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در استرالیا در استانهای مختلف شامل Australian Capital Territory ، New South Wales ، Northern Territory ، Queensland ، South Australia ، Tasmania ، Victoria و Western Australia را ببینید