حواله ، ارسال و انتقال پول از بحرین به ایران

انتقال پول در بحرین و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Janūbīyah
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Janūbīyah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

ارسال پول در بحرین و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Manāmah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Manāmah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بحرین و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Manāmah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Manāmah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از بحرین به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Janūbīyah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Janūbīyah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در بحرین و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Wusţá
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Wusţá تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

انتقال پول از بحرین به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Manāmah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Manāmah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بحرین و ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Wusţá
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Wusţá تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در بحرین و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در بحرین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از بحرین به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Wusţá
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Wusţá تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

انتقال پول در بحرین و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Wusţá
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Wusţá تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بحرین و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بحرین به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از بحرین به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بحرین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

انتقال پول از بحرین به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در بحرین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان دریافت می کنم.

انتقال پول از بحرین به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بحرین به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

حواله پول در بحرین و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Janūbīyah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در بحرین به صورت حضوری در استان Al Janūbīyah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بحرین در استانهای مختلف شامل Al Janūbīyah ، Al Manāmah ، Al Muḩarraq ، Al Wusţá و Ash Shamālīyah را ببینید