حواله ، ارسال و انتقال پول از بلاروس به ایران

ارسال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hrodzienskaja voblasć
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Hrodzienskaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Horad Minsk
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Horad Minsk تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

ارسال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Minskaja voblasć
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Minskaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mahilioŭskaja voblasć
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Mahilioŭskaja voblasć تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

انتقال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Viciebskaja voblasć
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Viciebskaja voblasć تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بلاروس و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Homieĺskaja voblasć
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Homieĺskaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

حواله پول در بلاروس و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Viciebskaja voblasć
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Viciebskaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

ارسال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Viciebskaja voblasć
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Viciebskaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

ارسال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bresckaja voblasć
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت حضوری در استان Bresckaja voblasć تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

انتقال پول از بلاروس به ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

انتقال پول در بلاروس و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در بلاروس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بلاروس در استانهای مختلف شامل Bresckaja voblasć ، Homieĺskaja voblasć ، Horad Minsk ، Hrodzienskaja voblasć ، Mahilioŭskaja voblasć ، Minskaja voblasć و Viciebskaja voblasć را ببینید