حواله ، ارسال و انتقال پول از برزیل به ایران

انتقال پول در برزیل و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Espírito Santo
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Espírito Santo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله پول از برزیل به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rio de Janeiro
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Rio de Janeiro تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

ارسال پول در برزیل و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Paraná
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Paraná تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از برزیل به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

ارسال پول از برزیل به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Paraíba
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Paraíba تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

انتقال پول از برزیل به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

حواله پول در برزیل و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

حواله پول از برزیل به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rio Grande do Norte
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Rio Grande do Norte تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در برزیل و ایران به مقدار ۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rio Grande do Sul
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۵۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Rio Grande do Sul تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

ارسال پول در برزیل و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در برزیل و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

حواله پول از برزیل به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Roraima
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Roraima تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

حواله پول در برزیل و ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mato Grosso do Sul
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Mato Grosso do Sul تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در برزیل و ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در برزیل به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

ارسال پول از برزیل به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tocantins
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در برزیل به صورت حضوری در استان Tocantins تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در برزیل در استانهای مختلف شامل Acre ، Alagoas ، Amapá ، Amazonas ، Bahia ، Ceará ، Distrito Federal ، Espírito Santo ، Fernando de Noronha ، Goiás ، Maranhão ، Mato Grosso ، Mato Grosso do Sul ، Minas Gerais ، Pará ، Paraíba ، Paraná ، Pernambuco ، Piauí ، Rio de Janeiro ، Rio Grande do Norte ، Rio Grande do Sul ، Rondônia ، Roraima ، Santa Catarina ، São Paulo ، Sergipe و Tocantins را ببینید