حواله ، ارسال و انتقال پول از چاد به ایران

انتقال پول در چاد و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Baṭḩah
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Al Baṭḩah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

ارسال پول از چاد به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ḥajjar Lamīs
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Ḥajjar Lamīs تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال پول در چاد و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sīlā
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Sīlā تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

انتقال پول از چاد به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

حواله پول از چاد به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

انتقال پول از چاد به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

ارسال پول در چاد و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از چاد به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kānim
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Kānim تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در چاد و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

ارسال پول از چاد به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kānim
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Kānim تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

حواله پول در چاد و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از چاد به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

انتقال پول در چاد و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Baṭḩah
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Al Baṭḩah تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

انتقال پول در چاد و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Innīdī
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در چاد به صورت حضوری در استان Innīdī تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول از چاد به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در چاد به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در چاد در استانهای مختلف شامل Al Baṭḩah ، Al Buḩayrah ، Baḩr al Ghazāl ، Būrkū ، Ḥajjar Lamīs ، Innīdī ، Kānim ، Lūqūn al Gharbī ، Lūqūn ash Sharqī ، Madīnat Injamīnā ، Māndūl ، Māyū Kībbī al Gharbī ، Māyū Kībbī ash Sharqī ، Qīrā ، Salāmāt ، Shārī al Awsaṭ ، Shārī Bāqirmī ، Sīlā ، Tānjilī ، Tibastī ، Waddāy و Wādī Fīrā را ببینید