حواله ، ارسال و انتقال پول از ساحل عاج به ایران

انتقال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lacs
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت حضوری در استان Lacs تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

انتقال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bafing
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت حضوری در استان Bafing تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

ارسال پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

انتقال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

حواله پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Moyen-Comoé
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت حضوری در استان Moyen-Comoé تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bafing
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت حضوری در استان Bafing تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل پرداخت می کنم.

انتقال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

انتقال پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

حواله پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Denguélé
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت حضوری در استان Denguélé تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

انتقال پول در ساحل عاج و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از ساحل عاج به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در ساحل عاج به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ساحل عاج در استانهای مختلف شامل 18 Montagnes ، Agnébi ، Bafing ، Bas-Sassandra ، Denguélé ، Fromager ، Haut-Sassandra ، Lacs ، Lagunes ، Marahoué ، Moyen-Cavally ، Moyen-Comoé ، Nzi-Comoé ، Savanes ، Sud-Bandama ، Sud-Comoé ، Vallée du Bandama ، Worodouqou و Zanzan را ببینید