حواله ، ارسال و انتقال پول از کوبا به ایران

حواله پول از کوبا به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول از کوبا به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pinar del Rio
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Pinar del Rio تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در کوبا و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Isla de la Juventud
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Isla de la Juventud تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

انتقال پول در کوبا و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Habana
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان La Habana تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در کوبا و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

انتقال پول از کوبا به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Villa Clara
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Villa Clara تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

انتقال پول از کوبا به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در کوبا و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

ارسال پول از کوبا به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

انتقال پول در کوبا و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

حواله پول از کوبا به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Holguín
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Holguín تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در کوبا و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cienfuegos
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت حضوری در استان Cienfuegos تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

حواله پول در کوبا و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از کوبا به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از کوبا به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کوبا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در کوبا در استانهای مختلف شامل Camagüey ، Ciego de Ávila ، Cienfuegos ، Ciudad de La Habana ، Granma ، Guantánamo ، Holguín ، Isla de la Juventud ، La Habana ، Las Tunas ، Matanzas ، Pinar del Rio ، Sancti Spíritus ، Santiago de Cuba و Villa Clara را ببینید