حواله ، ارسال و انتقال پول از قبرس به ایران

ارسال پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kerýneia
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Kerýneia تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

حواله پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

حواله پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

ارسال پول در قبرس و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lefkosía
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Lefkosía تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در قبرس و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ammóchostos
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Ammóchostos تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lárnaka
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Lárnaka تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

ارسال پول از قبرس به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lárnaka
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Lárnaka تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در قبرس و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ammóchostos
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Ammóchostos تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از قبرس به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در قبرس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از قبرس به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lemesós
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Lemesós تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

ارسال پول در قبرس و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در قبرس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

حواله پول از قبرس به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kerýneia
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Kerýneia تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

حواله پول در قبرس و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ammóchostos
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Ammóchostos تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

ارسال پول در قبرس و ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kerýneia
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در قبرس به صورت حضوری در استان Kerýneia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در قبرس در استانهای مختلف شامل Ammóchostos ، Kerýneia ، Lárnaka ، Lefkosía ، Lemesós و Páfos را ببینید