حواله ، ارسال و انتقال پول از آلمان به ایران

حواله پول از آلمان به ایران به مقدار ۳۰۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Baden-Württemberg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Baden-Württemberg تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آلمان و ایران به مقدار ۷۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hessen
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۷۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hessen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

ارسال پول از آلمان به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nordrhein-Westfalen
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Nordrhein-Westfalen تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از آلمان به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hamburg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hamburg تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از آلمان به ایران به مقدار ۱۰۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hessen
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hessen تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آلمان و ایران به مقدار ۸۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nordrhein-Westfalen
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۸۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Nordrhein-Westfalen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

انتقال پول از آلمان به ایران به مقدار ۵۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از آلمان به ایران به مقدار ۱۰۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Baden-Württemberg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Baden-Württemberg تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از آلمان به ایران به مقدار ۴۳۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hessen
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۳۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hessen تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آلمان و ایران به مقدار ۵۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nordrhein-Westfalen
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۵۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Nordrhein-Westfalen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران پرداخت می کنم.

ارسال پول در آلمان و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در آلمان و ایران به مقدار ۱۰۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bayern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Bayern تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از آلمان به ایران به مقدار ۲۵۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۵۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در آلمان و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Schleswig-Holstein
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Schleswig-Holstein تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آلمان و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Berlin
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Berlin تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در آلمان در استانهای مختلف شامل Baden-Württemberg ، Bayern ، Berlin ، Brandenburg ، Bremen ، Hamburg ، Hessen ، Mecklenburg-Vorpommern ، Niedersachsen ، Nordrhein-Westfalen ، Rheinland-Pfalz ، Saarland ، Sachsen ، Sachsen-Anhalt ، Schleswig-Holstein و Thüringen را ببینید