حواله ، ارسال و انتقال پول از هندوراس به ایران

ارسال پول در هندوراس و ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Atlántida
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Atlántida تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول در هندوراس و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در هندوراس و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Choluteca
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Choluteca تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

حواله پول در هندوراس و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول از هندوراس به ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در هندوراس و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cortés
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Cortés تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول از هندوراس به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Comayagua
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Comayagua تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در هندوراس و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

ارسال پول از هندوراس به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در هندوراس و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ocotepeque
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Ocotepeque تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در هندوراس و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Intibucá
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Intibucá تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از هندوراس به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Choluteca
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان Choluteca تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از هندوراس به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Paz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هندوراس به صورت حضوری در استان La Paz تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از هندوراس به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از هندوراس به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در هندوراس به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در هندوراس در استانهای مختلف شامل Atlántida ، Choluteca ، Colón ، Comayagua ، Copán ، Cortés ، El Paraíso ، Francisco Morazán ، Gracias a Dios ، Intibucá ، Islas de la Bahía ، La Paz ، Lempira ، Ocotepeque ، Olancho ، Santa Bárbara ، Valle و Yoro را ببینید