حواله ، ارسال و انتقال پول از اندونزی به ایران

ارسال پول در اندونزی و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اندونزی و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در اندونزی و ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

ارسال پول در اندونزی و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز دریافت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

حواله پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

حواله پول از اندونزی به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jawa
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Jawa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sulawesi
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sulawesi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در اندونزی و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می کنم.

ارسال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jawa
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Jawa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از اندونزی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اندونزی در استانهای مختلف شامل Jawa ، Kalimantan ، Maluku ، Nusa Tenggara ، Papua ، Sulawesi و Sumatera را ببینید