حواله ، ارسال و انتقال پول از کره شمالی به ایران

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل پرداخت می کنم.

ارسال پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

انتقال پول از کره شمالی به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از کره شمالی به ایران به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

حواله پول از کره شمالی به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kangwŏn-do
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Kangwŏn-do تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngyang
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngyang تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kangwŏn-do
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Kangwŏn-do تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول از کره شمالی به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-namdo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-namdo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از کره شمالی به ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در کره شمالی در استانهای مختلف شامل Chagang-do ، Hamgyŏng-bukto ، Hamgyŏng-namdo ، Hwanghae-bukto ، Hwanghae-namdo ، Kangwŏn-do ، Nasŏn ، P’yŏngan-bukto ، P’yŏngan-namdo ، P’yŏngyang و Yanggang-do را ببینید