حواله ، ارسال و انتقال پول از کره جنوبی به ایران

ارسال پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Incheon Gwang'yeogsi
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Incheon Gwang'yeogsi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

ارسال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gang'weondo
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Gang'weondo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

ارسال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

حواله پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jeonrabukdo
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Jeonrabukdo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد دریافت می کنم.

ارسال پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Seoul Teugbyeolsi
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Seoul Teugbyeolsi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

حواله پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jeonranamdo
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Jeonranamdo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

حواله پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Busan Gwang'yeogsi
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Busan Gwang'yeogsi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

ارسال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

انتقال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Incheon Gwang'yeogsi
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Incheon Gwang'yeogsi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

انتقال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

حواله پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Chungcheongnamdo
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Chungcheongnamdo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

انتقال پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jejudo
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Jejudo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

ارسال پول در کره جنوبی و ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gwangju Gwang'yeogsi
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کره جنوبی به صورت حضوری در استان Gwangju Gwang'yeogsi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

انتقال پول از کره جنوبی به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره جنوبی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در کره جنوبی در استانهای مختلف شامل Busan Gwang'yeogsi ، Chungcheongbukdo ، Chungcheongnamdo ، Daegu Gwang'yeogsi ، Daejeon Gwang'yeogsi ، Gang'weondo ، Gwangju Gwang'yeogsi ، Gyeonggido ، Gyeongsangbukdo ، Gyeongsangnamdo ، Incheon Gwang'yeogsi ، Jejudo ، Jeonrabukdo ، Jeonranamdo ، Seoul Teugbyeolsi و Ulsan Gwang'yeogsi را ببینید