حواله ، ارسال و انتقال پول از مالی به ایران

حواله پول در مالی و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

انتقال پول از مالی به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از مالی به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kayes
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Kayes تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از مالی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gao
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Gao تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از مالی به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mopti
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Mopti تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از مالی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kayes
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Kayes تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از مالی به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kidal
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Kidal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

حواله پول از مالی به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kayes
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Kayes تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در مالی و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از مالی به ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tombouctou
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Tombouctou تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از مالی به ایران به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه دریافت می کنم.

ارسال پول در مالی و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

حواله پول از مالی به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Koulikoro
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Koulikoro تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

ارسال پول در مالی و ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در مالی و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bamako
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Bamako تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در مالی در استانهای مختلف شامل Bamako ، Gao ، Kayes ، Kidal ، Koulikoro ، Mopti ، Ségou ، Sikasso و Tombouctou را ببینید