حواله ، ارسال و انتقال پول از سنگاپور به ایران

ارسال پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

حواله پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

حواله پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North West
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگاپور به صورت حضوری در استان North West تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

ارسال پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central Singapore
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگاپور به صورت حضوری در استان Central Singapore تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

ارسال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

انتقال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

انتقال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

انتقال پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان South East
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت حضوری در استان South East تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North East
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت حضوری در استان North East تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در سنگاپور و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در سنگاپور به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

انتقال پول از سنگاپور به ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان South West
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در سنگاپور به صورت حضوری در استان South West تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در سنگاپور در استانهای مختلف شامل Central Singapore ، North East ، North West ، South East و South West را ببینید