حواله ، ارسال و انتقال پول از ترکمنستان به ایران

انتقال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

انتقال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lebap
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت حضوری در استان Lebap تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

ارسال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

حواله پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Daşoguz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت حضوری در استان Daşoguz تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lebap
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت حضوری در استان Lebap تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

انتقال پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lebap
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت حضوری در استان Lebap تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

ارسال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

انتقال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

انتقال پول از ترکمنستان به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

ارسال پول در ترکمنستان و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ترکمنستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ترکمنستان در استانهای مختلف شامل Ahal ، Aşgabat ، Balkan ، Daşoguz ، Lebap و Mary را ببینید