حواله ، ارسال و انتقال پول از انگلیس و بریتانیا به ایران

انتقال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Great Britain
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان Great Britain تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Wales; Cymru
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان Wales; Cymru تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

ارسال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۱۰۰۰ پوند

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ پوند بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

انتقال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۱۴۰۰ پوند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Scotland
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۴۰۰ پوند بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان Scotland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

حواله پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۲۰۰ پوند

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان England
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۰۰ پوند بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان England تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

ارسال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان United Kingdom
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان United Kingdom تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۱۰۰۰ پوند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ پوند بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۳۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان United Kingdom
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان United Kingdom تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۶۰۰ پوند

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ پوند بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله پوند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان England and Wales
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان England and Wales تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در انگلیس و بریتانیا و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان England
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت حضوری در استان England تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از انگلیس و بریتانیا به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در انگلیس و بریتانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در انگلیس و بریتانیا در استانهای مختلف شامل England ، England and Wales ، Great Britain ، Northern Ireland ، Scotland ، United Kingdom و Wales; Cymru را ببینید