حواله ، ارسال و انتقال پول از آمریکا به ایران

حواله پول در آمریکا و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان پرداخت می کنم.

حواله پول از آمریکا به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Virgin Islands
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Virgin Islands تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

انتقال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان پرداخت می کنم.

حواله پول از آمریکا به ایران به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Iowa
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Iowa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

انتقال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

ارسال پول از آمریکا به ایران به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله پول در آمریکا و ایران به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Idaho
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Idaho تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Vermont
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Vermont تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از آمریکا به ایران به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Virginia
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Virginia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل پرداخت می کنم.

ارسال پول در آمریکا و ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Delaware
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Delaware تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول از آمریکا به ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در آمریکا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز دریافت می کنم.

انتقال پول از آمریکا به ایران به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Florida
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در آمریکا به صورت حضوری در استان Florida تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در آمریکا در استانهای مختلف شامل Alabama ، Alaska ، American Samoa ، Arizona ، Arkansas ، California ، Colorado ، Connecticut ، Delaware ، District of Columbia ، Florida ، Georgia ، Guam ، Hawaii ، Idaho ، Illinois ، Indiana ، Iowa ، Kansas ، Kentucky ، Louisiana ، Maine ، Maryland ، Massachusetts ، Michigan ، Minnesota ، Mississippi ، Missouri ، Montana ، Nebraska ، Nevada ، New Hampshire ، New Jersey ، New Mexico ، New York ، North Carolina ، North Dakota ، Northern Mariana Islands ، Ohio ، Oklahoma ، Oregon ، Pennsylvania ، Puerto Rico ، Rhode Island ، South Carolina ، South Dakota ، Tennessee ، Texas ، United States Minor Outlying Islands ، Utah ، Vermont ، Virgin Islands ، Virginia ، Washington ، West Virginia ، Wisconsin و Wyoming را ببینید