حواله ، ارسال و انتقال پول از زامبیا به ایران

حواله پول در زامبیا و ایران به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در زامبیا و ایران به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - البرز

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان البرز پرداخت می کنم.

انتقال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

انتقال پول در زامبیا و ایران به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان North-Western
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان North-Western تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

ارسال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

انتقال پول در زامبیا و ایران به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Western تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در زامبیا و ایران به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Western تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول از زامبیا به ایران به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Southern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Southern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول از زامبیا به ایران به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

حواله پول از زامبیا به ایران به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در زامبیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در زامبیا در استانهای مختلف شامل Central ، Copperbelt ، Eastern ، Luapula ، Lusaka ، North-Western ، Northern ، Southern و Western را ببینید