حواله ، انتقال و ارسال پول به الجزایر

حواله پول به الجزایر به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

ارسال پول در الجزایر به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tindouf
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Tindouf تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در الجزایر به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Msila
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Msila تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در الجزایر به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Souk Ahras
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Souk Ahras تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به الجزایر به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به الجزایر به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در الجزایر به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Guelma
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Guelma تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در الجزایر به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bouira
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Bouira تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان دریافت می کنم.

ارسال پول به الجزایر به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouargla
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Ouargla تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول در الجزایر به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Skikda
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Skikda تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان دریافت می کنم.

انتقال پول به الجزایر به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در الجزایر به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در الجزایر به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در الجزایر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

انتقال پول به الجزایر به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bouira
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Bouira تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

ارسال پول به الجزایر به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Médéa
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در الجزایر به صورت حضوری در استان Médéa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در الجزایر در استانهای مختلف شامل Adrar ، Aïn Defla ، Aïn Témouchent ، Alger ، Annaba ، Batna ، Béchar ، Béjaïa ، Biskra ، Blida ، Bordj Bou Arréridj ، Bouira ، Boumerdès ، Chlef ، Constantine ، Djelfa ، El Bayadh ، El Oued ، El Tarf ، Ghardaïa ، Guelma ، Illizi ، Jijel ، Khenchela ، Laghouat ، Mascara ، Médéa ، Mila ، Mostaganem ، Msila ، Naama ، Oran ، Ouargla ، Oum el Bouaghi ، Relizane ، Saïda ، Sétif ، Sidi Bel Abbès ، Skikda ، Souk Ahras ، Tamanghasset ، Tébessa ، Tiaret ، Tindouf ، Tipaza ، Tissemsilt ، Tizi Ouzou و Tlemcen را ببینید