حواله ، انتقال و ارسال پول به بنگلادش

ارسال پول به بنگلادش به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به بنگلادش به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rajshahi
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Rajshahi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

حواله پول به بنگلادش به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rajshahi
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Rajshahi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

ارسال پول در بنگلادش به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به بنگلادش به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به بنگلادش به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در بنگلادش به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

انتقال پول به بنگلادش به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به بنگلادش به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Khulna
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Khulna تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بنگلادش به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

حواله پول به بنگلادش به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Khulna
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Khulna تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به بنگلادش به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rajshahi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Rajshahi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بنگلادش به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Chittagong
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Chittagong تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به بنگلادش به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به بنگلادش به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Dhaka
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در بنگلادش به صورت حضوری در استان Dhaka تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بنگلادش در استانهای مختلف شامل Barisal ، Chittagong ، Dhaka ، Khulna ، Rajshahi ، Rangpur و Sylhet را ببینید