حواله ، انتقال و ارسال پول به بولیوی

انتقال پول در بولیوی به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان El Beni
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان El Beni تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

ارسال پول به بولیوی به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pando
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Pando تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به بولیوی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در بولیوی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به بولیوی به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Santa Cruz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Santa Cruz تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به بولیوی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cochabamba
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Cochabamba تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

ارسال پول در بولیوی به مقدار ۲۱۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tarija
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Tarija تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به بولیوی به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در بولیوی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به بولیوی به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در بولیوی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در بولیوی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Paz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان La Paz تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در بولیوی به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بولیوی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بولیوی به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در بولیوی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به بولیوی به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Santa Cruz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Santa Cruz تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در بولیوی به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان La Paz
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان La Paz تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در بولیوی به مقدار ۵۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Santa Cruz
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۵۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان Santa Cruz تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال پول به بولیوی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان El Beni
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در بولیوی به صورت حضوری در استان El Beni تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بولیوی در استانهای مختلف شامل Chuquisaca ، Cochabamba ، El Beni ، La Paz ، Oruro ، Pando ، Potosí ، Santa Cruz و Tarija را ببینید